Algemene Voorwaarden van The Story Network

Op Overeenkomsten aangegaan voor 01-12-2020 zijn van toepassing de ‘Algemene Voorwaarden 2019’. Op Overeenkomsten aangegaan vanaf 01-12-2020 zijn van toepassing de ‘Algemene Voorwaarden 2020’.

Algemene Voorwaarden 2020

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, prijsopgaven, opdrachten, Diensten, Producten en Overeenkomsten. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We gebruiken gemakshalve de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
 • The Story Network: de vennootschap onder firma The Story Network, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 73553948, gevestigd en kantoorhoudende te (3013 AK) Rotterdam aan Stationsplein 45, unit A4.004;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van The Story Network;
 • Dienst(en) en Product(en): de dienst(en) die door The Story Network worden verricht en product(en) die door The Story Network worden geleverd;
 • Medewerker / Freelancer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die werkzaam is bij of verbonden is aan The Story Network al dan niet op grond van een (arbeids-)overeenkomst; 
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 • Opdrachtgever / Deelnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, de opdrachtgever en wederpartij van The Story Network bij de Overeenkomst;
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen The Story Network en Opdrachtgever, hoe ook genaamd;
 • Offerte: het vrijblijvende aanbod door The Story Network aan de opdrachtgever gedaan;
 • Werkzaamheden: alle door The Story Network ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door The Story Network zijn aanvaard alsmede de werkzaamheden overeengekomen in de overeenkomst tussen The Story Network en de opdrachtgever alsmede alle daaruit voor The Story Network voortvloeiende werkzaamheden;
 • Partij(en): The Story Network en/of Opdrachtgever;
 • De Verwerkersovereenkomst: de artikelen 13 tot en met 24 van deze algemene voorwaarden;
 • Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Derden: iemand anders dan The Story Network of Opdrachtgever, niet zijnde Medewerkers en Freelancers;
 • Overmacht: elke van de wil van The Story Network onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen brand en andere storingen in het bedrijf van The Story Network of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van The Story Network niet kan worden gevraagd.
 • Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen The Story Network en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer The Story Network andere partijen inschakelt om de Diensten en/of Producten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten en/of Producten door deze andere partij (bijvoorbeeld Freelancer).
 4. The Story Network is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.
 5. Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.
 7. Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor The Story Network gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van The Story Network zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. 
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan The Story Network een opdracht verstrekt, is The Story Network pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Opdrachten worden schriftelijk, per e-mail of via acceptatie in het digitale offerte-systeem van The Story Network door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks (stilzwijgend) mee instemt dat The Story Network begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de Overeenkomst als overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden The Story Network pas nadat deze schriftelijk door The Story Network zijn bevestigd.
 4. Indien de tussen partijen gemaakte afspraken type- en/of spellingsfouten bevatten dan is The Story Network hier niet aan gebonden en wordt The Story Network in staat gesteld deze fouten te herstellen.
 5. Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen overeenkomst wordt gesloten, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht of overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 6. De Overeenkomst zal in fasen worden uitgevoerd, met uitzondering van de overeenkomst betreffende workshops. Na elke fase volgt een factuur. Naast alle rechtsmiddelen die aan The Story Network toekomt vanwege de wet, kan The Story Network de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de factuur van de vorige fase heeft betaald en vice versa.
 7. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten en/of Producten verplicht The Story Network niet tot levering van een deel van de Diensten en/of Producten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 8. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst(en) en/of Product(en)

 1. The Story Network verricht haar Diensten en vervaardigt haar Producten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. The Story Network zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft The Story Network het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door Freelancers, ter beoordeling van The Story Network. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De levering van diensten kan ineens of in gedeelten geschieden ter keuze van The Story Network.
 4. De Opdrachtgever begrijpt dat wijziging aan de Overeenkomst een langere levertijd tot gevolg kunnen hebben. Indien dit het geval is, dan zal The Story Network de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 5. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 6. De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met The Story Network Derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de Overeenkomst zoals overeengekomen met The Story Network. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere Opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke Werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
 7. The Story Network is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in geleverde Producten of Diensten veroorzaakt door de door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde Derde(n). De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken.
 8. Indien de Opdrachtgever na levering van Producten/Diensten niet binnen 14 dagen zijn klachten heeft geuit, dan wordt de Opdrachtgever geacht de Dienst en/of Producten geaccepteerd te hebben. De Opdrachtgever kan na het verstrekken van het hiervoor genoemde termijn geen gebruik meer maken van de Feedbackronde. 

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan The Story Network alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die The Story Network nodig heeft om de Diensten te verrichten en/of Producten te vervaardigen. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. The Story Network mag de Werkzaamheden opschorten zolang Opdrachtgever niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoet aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.
 3. Wanneer The Story Network door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of instructie, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere Werkzaamheden te verrichten, dan worden deze Werkzaamheden apart in rekening gebracht, op basis van de gebruikelijk door The Story Network gehanteerde tarieven. The Story Network zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de Werkzaamheden uitstel niet toelaat.
 4. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan The Story Network kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. The Story Network zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
 5. The Story Network is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht van de Opdrachtgever.

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is The Story Network toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. The Story Network is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 4. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht en/of Producten zijn vervaardigd, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en/of vervaardigde Producten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat The Story Network in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten en/of Producten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door The Story Network zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 5. Indien The Story Network door Overmacht, een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat The Story Network tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever of Derde is gehouden. Een niet aan The Story Network toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen. Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch The Story Network, noch de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. De verplichting van The Story Network tot prestatie wordt opgeschort zonder dat The Story Network jegens de Opdrachtgever tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.
 6. Wanneer de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door The Story Network, of wanneer The Story Network de Overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte Werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van The Story Network redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 7. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door The Story Network op eigen naam voor de vervulling van de Overeenkomst aangegane verbintenissen met Medewerkers, Freelancers en/of Derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn.

Artikel 7. Workshops

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van (potentiële) Deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
 2. Een Overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand wanneer de Deelnemer zich aanmeldt op de website van The Story Network, Trello.training of een andere aan The Story Network gelieerde website en de Deelnemer hiervan schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. Bepalingen 7.3, 7.4 en 7.5 gelden uitdrukkelijk niet voor een Overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding die tot stand is gekomen nadat de Deelnemer en/of Opdrachtgever akkoord is gegaan met een Offerte.
 3. Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen gaan door bij minimaal 6 Deelnemers. Mochten er onvoldoende Deelnemers zijn voor een workshop, dan wordt deze verplaatst naar een nieuwe datum. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld. De Deelnemer kan zelf bepalen of de Deelnemer het inschrijfgeld terug wenst te ontvangen of dat de Deelnemer deel wenst te nemen op de nieuwe datum. 
 4. Na inschrijving ontvangt de Deelnemer een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in de volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 5. De Deelnemer kan zich schriftelijk afmelden voor de cursus. Indien de Deelnemer zich tot een maand voor de cursus afmeldt, dan zal The Story Network geen kosten hiervoor in rekening brengen. Indien de Deelnemer zich tot 14 dagen voor de cursus afmeldt, dan dient de Deelnemer 50% van de prijs van de cursus te betalen. Indien de Deelnemer zich binnen 14 dagen voor de cursus afmeldt, dan wordt het gehele bedrag van de cursus in rekening gebracht. 
 6. Tenzij schriftelijk overeengekomen is het The Story Network toegestaan om materialen welke voortkomen uit de Overeenkomst, zoals foto’s, video’s en documenten te gebruiken voor andere en/of eigen doeleinden, waaronder promotiedoeleinden.
 7. Voor diverse cursussen (waaronder maar niet uitsluitend de Online Blogcursus, Writer’s Room en Trello training) kan gelden dat The Story Network de voornaam, achternaam en emailadres van de Deelnemer opslaat voor de duur van het programma en deze indien noodzakelijk kunnen inzien, evenals de teksten die de Deelnemer invoert bij het doen van dagelijkse oefeningen. Daarnaast gaat de Deelnemer er mee akkoord dat The Story Network trackingcodes en vergelijkbare technieken in de e-mails en webpagina’s van het programma gebruikt om het programma te personaliseren en alles technisch goed te laten werken. The Story Network behandelt deze informatie vertrouwelijk en zal deze na afloop van het programma verwijderen.

Artikel 8.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, prijsopgave, offerte of Overeenkomst luiden in euro’s en worden vermeld exclusief BTW, exclusief in Overeenkomst opgenomen reiskosten en/of reistijdvergoeding en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van The Story Network totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan The Story Network op grond van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan The Story Network zijn voldaan.
 4. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen minimaal € 250, – exclusief BTW.
 5. The Story Network draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, mag The Story Network overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
 6. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij The Story Network hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt.
 7. The Story Network is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. The Story Network zal de Opdrachtgever ten minste één (1) maand voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien The Story Network een tariefwijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
 8. The Story Network is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 9.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op teksten, illustraties, ontwerpen, foto’s, analyses, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, documenten of andere materialen op de door The Story Network in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde en geleverde Producten en/of Diensten blijven uitsluitend berusten bij The Story Network of bij de derde van wie The Story Network het gebruiksrecht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door Opdrachtgever van de door The Story Network geleverde Producten en/of Diensten, verleent The Story Network aan Opdrachtgever, nadat de Opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, schriftelijk een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar en – behoudens andersluidende schriftelijke Overeenkomst – niet sublicentieerbaar recht tot gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten op die Producten en/of Diensten.
 2. De rechten op het door Deelnemer gedurende de cursus geschreven teksten berusten te allen tijde bij de Deelnemer.
 3. Indien Opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van Intellectuele Eigendom, kan een zodanige verbintenis en overdracht slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
 4. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij The Story Network berusten, blijven bij The Story Network.
 5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet daartoe beperkt merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
 6. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten en Producten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij The Story Network.
 7. The Story Network heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Overeenkomst -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Dit is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van The Story Network. The Story Network kan voorwaarden stellen aan die toestemming.
 8. Indien in rechte vaststaat dat The Story Network zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van Intellectuele Eigendom of indien naar het oordeel van The Story Network een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet zal The Story Network trachten, hetzij voor de Opdrachtgever het recht verkrijgen het gebruik van de materialen of van het desbetreffende deel voort te zetten of dit door andere materialen of van het desbetreffende deel, die geen inbreuk maakt vervangen of het zodanig wijzigen dat de inbreuk daardoor wordt beëindigd.
 9. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van The Story Network, wegens schending van rechten van Intellectuele Eigendom van derden, is uitgesloten daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van The Story Network voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van geleverde materialen in een niet door The Story Network gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door The Story Network geleverde of verstrekte zaken op een andere wijze dan waarvoor materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
 10.  Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch The Story Network jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en/of gegevens.

Artikel 10.          Garanties, Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. The Story Network garandeert dat het geleverde door of vanwege The Story Network is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, The Story Network geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. The Story Network garandeert dat het resultaat van de Overeenkomst ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van Derden of anderszins onrechtmatig is.
 2. Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de Overeenkomst gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever The Story Network of door The Story Network bij de Opdracht ingeschakelde Medewerkers of Freelancers voor alle aanspraken van Derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst. 
 3. De Opdrachtgever vrijwaart The Story Network voor aanspraken met betrekking tot rechten van Intellectuele Eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 4. The Story Network is in beginsel niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, gevolgschade daaronder begrepen, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die verband houdt met tekortkoming door The Story Network, dan wel door The Story Network ingeschakelde personen, waaronder Medewerkers en Freelancers, in de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Indien The Story Network, met inachtneming van het voorgaande, toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van The Story Network voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 5.000, – exclusief BTW.
 6. Indien The Story Network, met inachtneming van het voorgaande, toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.
 7. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
 • Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
 • Redelijkerwijs door de Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
 • Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Opdrachtgever moet maken om de prestatie van The Story Network te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 1. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van The Story Network berust bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
 2. Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen verjaart in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 11.          Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen The Story Network en de Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. The Story Network en Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel The Story Network als de Opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 12.          Geheimhouding

 1. Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de Partijen als zodanig zijn aangeduid. Onder vertrouwelijke informatie valt in ieder geval elk schrijven, code, programma, software en klantgegevens. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor een duur van vijf (5) jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen Partijen.
 2. De Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens die door The Story Network ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.
 3. De Partijen zijn niet gebonden aan de in artikel 12.1 en 12.2 genoemde verplichtingen indien:
 • de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij bekend was bij de betreffende partij;
 • de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij publiekelijk bekend was;
 • de betreffende informatie na ontvangst van de andere partij publiekelijk werd;
 • wanneer de betreffende informatie op grond van een wettelijke verplichting openbaar gemaakt moet worden;
 • de partijen beiden toestemming geven tot het openbaar maken van de betreffende informatie.

Artikel 13. Persoonsgegevens

 1.  (Persoons)gegevens welke door de Opdrachtgever aan The Story Network worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst. De Opdrachtgever beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door The Story Network.
 2. Dat de artikelen 13 tot en met 24 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

Artikel 14. Doeleinden van verwerking

 1.  The Story Network verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de Opdrachtgever persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van Producten en Diensten in het kader van de onderliggende Overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. 
 2. The Story Network zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Opdrachtgever is vastgesteld. The Story Network zal de Opdrachtgever op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van The Story Network tegenover de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze verwerkersovereenkomst of de onderliggende Overeenkomst zijn genoemd. De in opdracht van de Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van de Opdrachtgever en/ of de betreffende betrokkenen.

Artikel 15. Verplichtingen van The Story Network

 1. Ten aanzien van de in artikel 14 genoemde verwerkingen zal The Story Network zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De verplichtingen van The Story Network die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van The Story Network, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, stagiairs en freelancers, in de ruimste zin van het woord. Het is The Story Network toegestaan om andere verwerkers in te schakelen. De Opdrachtgever zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 16. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. The Story Network zal de persoonsgegevens niet verwerken buiten Nederland.

Artikel 17. Verdeling van de verantwoordelijkheid 

 1. De toegestane verwerkingen zullen door Medewerkers van The Story Network worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving. The Story Network is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van de Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 2. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door de Opdrachtgever aan The Story Network zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is The Story Network uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. De Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 18. Beveiliging

 1. The Story Network zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). The Story Network heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen: 
 • Beveiliging van computers en software met gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Beperkte fysieke toegang tot de computers/servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen; 
 • Secured communicatie met server (HTTPS/SSL). 

The Story Network staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal The Story Network zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. De Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan The Story Network ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 19. Meldplicht 

 1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal The Story Network de Opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging informeren. The Story Network zal de Opdrachtgever waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Artikel 20. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan The Story Network, zal The Story Network het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Zij zal de Opdrachtgever van het verzoek op de hoogte te stellen. The Story Network mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan de Opdrachtgever

Artikel 21. Geheimhouding en verantwoordelijkheid 

 1. Op alle persoonsgegevens die The Story Network van de Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. The Story Network zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Artikel 22. Audit 

 1.  The Story Network zal de Opdrachtgever de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de onderliggende overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 23. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van The Story Network voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door The Story Network ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van The Story Network voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van The Story Network.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: 
 • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen; 
 • redelijke en aantoonbare kosten om The Story Network er toe te manen de verwerkersovereenkomst deugdelijk na te komen;
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 1. De aansprakelijkheid van The Story Network voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik vandoor Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden. 
 2. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van The Story Network of haar bedrijfsleiding. 
 3. Tenzij nakoming door The Story Network blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van The Story Network wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de Opdrachtgever The Story Network onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en The Story Network ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat The Story Network in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding door de Opdrachtgever tegen The Story Network die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 24. Duur en beëindiging 

 1. Deze verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat The Story Network deze nieuwe set Algemene Voorwaarden naar de Opdrachtgever heeft verzonden. De verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende Overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende Overeenkomst eindigt. Zodra de verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal The Story Network alle persoonsgegevens van de Opdrachtgever die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

Artikel 25. Varia

 1. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.

 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van The Story Network aan een Derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 26. Reparatieclausule nietigheid 

 1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. 
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

©The Story Network, 2020.


Algemene Voorwaarden 2019

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, prijsopgaven, opdrachten, Diensten, Producten en Overeenkomsten. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We gebruiken gemakshalve de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
 • The Story Network: de vennootschap onder firma The Story Network, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 73553948, gevestigd en kantoorhoudende te (3013 AK) Rotterdam aan Stationsplein 45, unit A4.004;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van The Story Network;
 • Dienst(en) en Product(en): de dienst(en) die door The Story Network worden verricht en product(en) die door The Story Network worden geleverd;
 • Medewerker / Freelancer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die werkzaam is bij of verbonden is aan The Story Network al dan niet op grond van een (arbeids)overeenkomst;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 • Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, de opdrachtgever en wederpartij van The Story Network bij de Overeenkomst;
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen The Story Network en Opdrachtgever, hoe ook genaamd;
 • Partij(en): The Story Network en/of Opdrachtgever;
 • Derden: iemand anders dan The Story Network of Opdrachtgever, niet zijnde Medewerkers en Freelancers;
 • Overmacht:elke van de wil van The Story Network onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen brand en andere storingen in het bedrijf van The Story Network of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van The Story Network niet kan worden gevraagd.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen The Story Network en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer The Story Network andere partijen inschakelt om de Diensten en/of Producten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten en/of Producten door deze andere partij (bijvoorbeeld Freelancer).
 4. The Story Network is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van The Story Network zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan The Story Network een opdracht verstrekt, is The Story Network pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Opdrachten worden schriftelijk, per e-mail of via acceptatie in het digitale offerte-systeem van The Story Network door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks (stilzwijgend) mee instemt dat The Story Network begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de Overeenkomst als overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden The Story Network pas nadat deze schriftelijk door The Story Network zijn bevestigd.
 4. De Overeenkomst zal in fasen worden uitgevoerd. Na elke fase volgt een factuur. Naast alle rechtsmiddelen die aan The Story Network toekomt vanwege de wet, kan The Story Network de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de factuur van de vorige fase heeft betaald en vice versa.
 5. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten en/of Producten verplicht The Story Network niet tot levering van een deel van de Diensten en/of Producten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 6. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst(en) en/of Product(en)

 1. The Story Network verricht haar Diensten en vervaardigt haar Producten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. The Story Network zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft The Story Network het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door Freelancers, ter beoordeling van The Story Network. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met The Story Network Derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met The Story Network. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
 5. The Story Network is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in geleverde Producten of Diensten veroorzaakt door de door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde Derde(n). De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan The Story Network alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die The Story Network nodig heeft om de Diensten te verrichten en/of Producten te vervaardigen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van Derden afkomstig zijn.
 2. The Story Network mag de werkzaamheden opschorten zolang Opdrachtgever niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoet aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.
 3. Wanneer The Story Network door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke
  en duidelijke gegevens en/of materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of instructie, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door The Story Network gehanteerde tarieven. The Story Network zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
 4. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan The Story Network kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. The Story Network zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
 5. The Story Network is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht van de Opdrachtgever.

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is The Story Network toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. The Story Network is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 4. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht en/of Producten zijn vervaardigt, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en/of vervaardigde Producten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat The Story Network in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten en/of Producten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door The Story Network zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 5. Indien The Story Network door Overmacht, een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat The Story Network tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever of Derde is gehouden.
 6. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door The Story Network, of wanneer The Story Network de Overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst
  door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van The Story Network redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 7. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door The Story Network op eigen naam voor de vervulling van de Overeenkomst aangegane verbintenissen met Medewerkers, Freelancers en/of Derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn.

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, prijsopgave, offerte of Overeenkomst luiden in euro’s en worden vermeld exclusief BTW, exclusief in Overeenkomst opgenomen reiskosten en/of reistijdvergoeding en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van The Story Network totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan The Story Network op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan The Story Network zijn voldaan.
 4. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen minimaal €250,- exclusief BTW.
 5. The Story Network draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, mag The Story Network overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
 6. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij The Story Network hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt.
 7. The Story Network is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. The Story Network zal de Opdrachtgever ten minste één (1) maand voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien The Story Network een tariefwijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
 8. The Story Network is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan The Story Network in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan The Story Network een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij The Story Network berusten, blijven bij The Story Network.
 3. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten en Producten.

 4. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten en Producten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij The Story Network.
 5. The Story Network heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Overeenkomst -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Dit is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van The Story Network. The Story Network kan voorwaarden stellen aan die toestemming.

Artikel 9.          Garanties, Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. The Story Network garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van
  de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. The Story Network garandeert dat het resultaat van de Overeenkomst ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van Derden of anderszins onrechtmatig is.
 2. Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de Overeenkomst gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever The Story Network of door The Story Network bij de opdracht ingeschakelde Medewerkers of Freelancers voor alle aanspraken van Derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van The Story Network jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 9.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart The Story Network voor aanspraken met betrekking tot rechten van Intellectuele Eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 4. The Story Network is in beginsel niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, gevolgschade daaronder begrepen, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die verband houdt met tekortkoming door The Story Network danwel door The Story Network ingeschakelde personen, waaronder Medewerkers en Freelancers, in de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Indien The Story Network, met inachtneming van het voorgaande, toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder
  de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van The Story Network voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van €5.000,- exclusief BTW.
 6. Indien The Story Network, met inachtneming van het voorgaande, toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.
 7. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
 • Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
 • Redelijkerwijs door de Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
 • Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Opdrachtgever moet maken om de prestatie van The Story Network te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 1. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van The Story Network berust bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
 2. Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen verjaart in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 10.          Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen The Story Network en de Opdrachtgever of Derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. The Story Network en Opdrachtgever of Derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel The Story Network als de Opdrachtgever of Derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 11.          Varia

 1. The Story Network zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het privacybeleid van The Story Network, dat is in te zien via de website (www.thestorynetwork.nl/privacy). De Opdrachtgever verklaart het privacybeleid te hebben gelezen en is daarmee akkoord. Alle informatie die door Opdrachtgever en/of Derden wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor The Story Network, haar Medewerkers en Freelancers.

 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.

 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van The Story Network aan een Derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.