Algemene Voorwaarden van The Story Network

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, prijsopgaven, opdrachten, Diensten, Producten en Overeenkomsten. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We gebruiken gemakshalve de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
 • The Story Network: de vennootschap onder firma The Story Network, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 73553948, gevestigd en kantoorhoudende te (3013 AK) Rotterdam aan Stationsplein 45, unit A4.004;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van The Story Network;
 • Dienst(en) en Product(en): de dienst(en) die door The Story Network worden verricht en product(en) die door The Story Network worden geleverd;
 • Medewerker / Freelancer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die werkzaam is bij of verbonden is aan The Story Network al dan niet op grond van een (arbeids)overeenkomst;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 • Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, de opdrachtgever en wederpartij van The Story Network bij de Overeenkomst;
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen The Story Network en Opdrachtgever, hoe ook genaamd;
 • Partij(en): The Story Network en/of Opdrachtgever;
 • Derden: iemand anders dan The Story Network of Opdrachtgever, niet zijnde Medewerkers en Freelancers;
 • Overmacht:elke van de wil van The Story Network onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen brand en andere storingen in het bedrijf van The Story Network of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van The Story Network niet kan worden gevraagd.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen The Story Network en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer The Story Network andere partijen inschakelt om de Diensten en/of Producten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten en/of Producten door deze andere partij (bijvoorbeeld Freelancer).
 4. The Story Network is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van The Story Network zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan The Story Network een opdracht verstrekt, is The Story Network pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Opdrachten worden schriftelijk, per e-mail of via acceptatie in het digitale offerte-systeem van The Story Network door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks (stilzwijgend) mee instemt dat The Story Network begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de Overeenkomst als overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden The Story Network pas nadat deze schriftelijk door The Story Network zijn bevestigd.
 4. De Overeenkomst zal in fasen worden uitgevoerd. Na elke fase volgt een factuur. Naast alle rechtsmiddelen die aan The Story Network toekomt vanwege de wet, kan The Story Network de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de factuur van de vorige fase heeft betaald en vice versa.
 5. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten en/of Producten verplicht The Story Network niet tot levering van een deel van de Diensten en/of Producten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 6. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst(en) en/of Product(en)

 1. The Story Network verricht haar Diensten en vervaardigt haar Producten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. The Story Network zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft The Story Network het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door Freelancers, ter beoordeling van The Story Network. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met The Story Network Derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met The Story Network. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
 5. The Story Network is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in geleverde Producten of Diensten veroorzaakt door de door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde Derde(n). De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan The Story Network alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die The Story Network nodig heeft om de Diensten te verrichten en/of Producten te vervaardigen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van Derden afkomstig zijn.
 2. The Story Network mag de werkzaamheden opschorten zolang Opdrachtgever niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoet aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.
 3. Wanneer The Story Network door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke
  en duidelijke gegevens en/of materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of instructie, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door The Story Network gehanteerde tarieven. The Story Network zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
 4. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan The Story Network kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. The Story Network zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
 5. The Story Network is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht van de Opdrachtgever.

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is The Story Network toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. The Story Network is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 4. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht en/of Producten zijn vervaardigt, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en/of vervaardigde Producten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat The Story Network in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten en/of Producten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door The Story Network zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 5. Indien The Story Network door Overmacht, een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat The Story Network tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever of Derde is gehouden.
 6. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door The Story Network, of wanneer The Story Network de Overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst
  door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van The Story Network redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 7. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door The Story Network op eigen naam voor de vervulling van de Overeenkomst aangegane verbintenissen met Medewerkers, Freelancers en/of Derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn.

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, prijsopgave, offerte of Overeenkomst luiden in euro’s en worden vermeld exclusief BTW, exclusief in Overeenkomst opgenomen reiskosten en/of reistijdvergoeding en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van The Story Network totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan The Story Network op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan The Story Network zijn voldaan.
 4. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen minimaal €250,- exclusief BTW.
 5. The Story Network draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, mag The Story Network overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
 6. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij The Story Network hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt.
 7. The Story Network is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. The Story Network zal de Opdrachtgever ten minste één (1) maand voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien The Story Network een tariefwijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
 8. The Story Network is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan The Story Network in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan The Story Network een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij The Story Network berusten, blijven bij The Story Network.
 3. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten en Producten.

 4. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten en Producten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij The Story Network.
 5. The Story Network heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Overeenkomst -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Dit is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van The Story Network. The Story Network kan voorwaarden stellen aan die toestemming.

Artikel 9.          Garanties, Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. The Story Network garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van
  de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. The Story Network garandeert dat het resultaat van de Overeenkomst ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van Derden of anderszins onrechtmatig is.
 2. Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de Overeenkomst gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever The Story Network of door The Story Network bij de opdracht ingeschakelde Medewerkers of Freelancers voor alle aanspraken van Derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van The Story Network jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 9.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart The Story Network voor aanspraken met betrekking tot rechten van Intellectuele Eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 4. The Story Network is in beginsel niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, gevolgschade daaronder begrepen, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die verband houdt met tekortkoming door The Story Network danwel door The Story Network ingeschakelde personen, waaronder Medewerkers en Freelancers, in de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Indien The Story Network, met inachtneming van het voorgaande, toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder
  de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van The Story Network voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van €5.000,- exclusief BTW.
 6. Indien The Story Network, met inachtneming van het voorgaande, toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.
 7. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
 • Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
 • Redelijkerwijs door de Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
 • Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Opdrachtgever moet maken om de prestatie van The Story Network te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 1. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van The Story Network berust bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
 2. Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen verjaart in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 10.          Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen The Story Network en de Opdrachtgever of Derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. The Story Network en Opdrachtgever of Derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel The Story Network als de Opdrachtgever of Derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 11.          Varia

 1. The Story Network zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het privacybeleid van The Story Network, dat is in te zien via de website (www.thestorynetwork.nl/privacy). De Opdrachtgever verklaart het privacybeleid te hebben gelezen en is daarmee akkoord. Alle informatie die door Opdrachtgever en/of Derden wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor The Story Network, haar Medewerkers en Freelancers.

 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.

 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van The Story Network aan een Derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.